اهداف نمایشگاه
 1. آگاهي بازديدكنندگان از وجود استعدادها ، قابليت ها و پتانسيل هاي موجود در مناطق روستايي و عشاير ظرفيت اين مناطق در توليد محصولات متنوع بويژه در زمينه صنايع كوچك، صنايع روستايي و صنايع دستي
 2. معرفي طرح ها و پروژه هاي موفق در عرصه هاي روستايي و عشايري دريافت كننده تسهيلات صندوق توسعه ملي
 3. معرفي روستاها و مناطق عشايري نمونه به عنوان الگوي توسعه براي ساير روستاها با موقعيت و وضعيت مشابه
 4. معرفي جاذبه هاي فرهنگي و ميراث ناملموس مناطق ( از قبيل آداب و رسوم ، بازيهاي بومي، پوشش هاي محلي ، غذاها و ...) ، جاذبههاي طبيعي و گردشگري
 5. معرفي مشاهير و استعدادهاي نخبه و جوان روستايي و عشايري
 6. معرفي كارآفرينان ، استارتاپ ها و ... در مناطق روستايي و عشايري
 7. معرفي دارائي هاي معنوي ، دارائي مالي و فيزيكي ايجاد ارتباط دوسويه بين شهرنشينان با روستائيان و عشاير
 8. ايجاد ارتباط دوسويه بين شهرنشينان با روستائيان و عشاير
 9. برقراري ارتباط تجاري في ما بين توليدكنندگان و مصرفكنندگان با ايجاد تقاضاهاي جديد و شناسايي بازارهاي مصرف براي خريد محصولات و توليدات اين مناطق در راستاي تكميل زنجيره ارزش توليدات روستايي
 10.  تقويت روحيه خود باوري و توانمندي در جامعه روستايي و عشايري
 11. معرفي الگوهاي موفق توسعه روستايي از ايران و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق در حوزه توسعه روستايي در اين بين با رونق توليد ، ضمن افزايش درآمد براي روستائيان و عشاير به تدريج با توسعه ارتباط بين گروه هاي همكار، خوشهها و زنجيرههاي توليد در اين مناطق شكل گرفته كه موجب افزايش اشتغال و كاهش هزينههاي مصرفكنندگان خواهد گرديد.


کل بازدید 1736

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2019