مقدمه


جامعه روستايي و عشايري كشور ضمن ايفاي وظيفه توليد محصولات كشاورزي ، دامي و مسئوليت خطير حفظ امنيت غذايي كشور را عهده دار ميباشد . عاوه بر اين ، بهره مندي از استعدادها و ظرفيت هاي متنوع بالقوه ميتواند به عنوان يكي از كارآمدترين ابزارها در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد. در اين بين برخي روستاها به بهره مندي مناسب از امكانات موجود جامعه اي كوچك و توانمند را ايجاد نموده كه ميتوانند به عنوان روستاي نمونه به عنوان الگوي توسعه براي ساير روستاها قلمداد گردند. لذا معرفي اين روستاها به همراه معرفي توانمندي هاي اين مناطق از يك سو و ايجاد زمينه هاي لازم براي عرضه محصولات و توليدات ، بازاريابي و تجاري سازي از سوي ديگر ، مصداق بارز توان افزايي و تقويت بنيه مالي روستائيان و همانا گام برداشتن در راه ايجاد اقتصادي پويا و مقاوم در جامعه روستايي كشور ميباشد .
در اين راستا و به منظور بهره گيري هرچه بيشتر از ظرفيت ها و استعدادهاي مناطق روستايي و تسهيلگيري در اين امر با استفاده از تسهيلات بانكي ارزان قيمت ، در سال 1396 با تصويب قانون حمايت از توسعه اشتغال پايدار روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و آيين نامه اجرايي با مشاركت بانك ها و مؤسسات عامل تسهيلات ويژه اي در اختيار متقاضيان راه اندازي واحدهاي توليدي در مناطق روستايي و عشايري قرار گرفت . اين تسهيلات با همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوطه در بخش هاي مختلف شامل كشاورزي و منابع طبيعي ، صنايع و معادن كوچك ، فعاليت هاي خدماتي و فنآوري اطلاعات ، گردشگري ، صنايع دستي و فرش دستباف و سرمايه درگردش بمصرف ميرسد.
خوشبختانه با تاش هاي انجام شده تاكنون بر اساس منابع توزيع شده و جذب شده عملكرد اين تسهيلات تا حد قابل قبولي ارزيابي گرديده است. طرح ها و پروژه هاي اجرا شده بنحوي بيانگر توانمندي هاي اين مناطق بوده و معرفي آن به عنوان الگو ميتواند در ساير استانها و در سطح كشور نمونه بارزي از تحقق سياست هاي اقتصادمقاومتي باشد.
همانگونه كه مشخص است روستائيان و عشاير در ايران بعنوان يك جامعه مدني تأثيرگذار محسوب گرديده و لذا نگاه ويژه به اين بخش از جامعه، بررسي و واكاوي نحوه زندگي و توانايي ها و عملكرد اين عزيزان ، همچنين معرفي و الگو قرار دادن اين جامعه براي جامعه شهري از الزومات دولت جمهوري اسامي ايران مي باشد.
در اين راستا يكي از راههاي معرفي خصوصيات اين جامعه برگزاري نمايشگاه روستائي و عشايري در پايتخت جمهوري اسامي ايران مي باشد. اين نمايشگاه ضمن معرفي توانايي ها و توانمنديهاي روستائيان و عشاير ايران ، براي اولين بار به معرفي تجربيات موفق از تاش و كوشش اين قشر از جامعه در بكارگيري ظرفيت موجود خود را در معرض ديد عموم قرار ميدهد .کل بازدید 2029

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2019