نکات مهم و ضروری

** نكات قابل توجه و ضروري **

 • هدف اصلي نمايشگاه معرفي واحدهايي است كه در روستاها و مناطق عشايري با استفاده از منابع قانون توسعه اشتغال پايدار روستايي و عشايري و يا ساير منابع تسهيلات دريافت نموده و در زمان برگزاري نمايشگاه با برند مشخص به توليد رسيده و قابليت تجاري سازي محصولات را دارند.
 • از ديگر اهداف نمايشگاه معرفي روستاهاي نمونه و توانمندي و ويژگي هاي خاص آنان بوده و لذا لازم است در انتخاب روستاها ، محصولات و توليدات و كالاها دقت لازم به عمل آيد.
 • با توجه به مشكلات پيش آمده در نمايشگاه هاي قبلي و تأكيد سازمان توسعه تجارت ايران بر عدم فروش محصولات در نمايشگاه هاي بين المللي تهران در سالجاري فضاي چنداني براي غرفه هاي فروش در فضاي باز و سالن مجزا جهت فروش پيش بيني نگرديده است.
 • توليدكنندگاني كه در نمايشگاه هاي استاني محصولات با كيفيت را ارائه نموده اند در اولويت حضور در نمايشگاه قرار دارند.
 • توليدكنندگان ميبايست نسبت به بسته بندي مناسب محصولات با مشخصات كامل ، تهيه بروشور معرفي محصولات و يا كارت ويزيت اقدام نمايند.
 • جهت ارائه توضيحات از افراد مطلع در غرفه ها استفاده گردد.
 • حتي الامكان از عرضه مواد فاسد شدني خودداري گرديده و يا تدابير لازم در اين خصوص اتخاذ گردد. ارائه محصولات در حد معرفي بوده و فروش در غرفه ها امكان پذير نمي باشد.
 • كليه اطلاعات مربوط به غرفه ها ( اطلاعات شركت كنندگان ، غرفه داران تجهيزات مورد نياز و... ) – ميبايست در زمان مشخص در سامانه نمايشگاه به آدرس www.irdx.ir ثبت گردد.
 • در ارائه محصولات ميبايست صرفاً محصولات روستايي با بسته بندي مناسب و رعايت كامل اصول بهداشتي عرضه گردد. از معرفي محصولات غير بهداشتي جلوگيري بعمل خواهد آمد.
 • حضور غرفه داران حتي المقدور با لباس هاي محلي صورت پذيرد.
 • جهت برگزاري مراسم آييني گروه هاي مربوطه با رشته تخصصي به ستاد معرفي گردند. برنامه زمانبندي اجراي مراسم در نمايشگاه و ايستگاههاي مترو مشخص ميگردد.
 • مساحت هر غرفه شهرستاني 12 متر مربع بوده كه در اختيار استان قرار گرفته و فضاي در نظر گرفته شده براي ساير بخش هاي استاني متعاقبا اعلام خواهد شد. در صورت درخواست فضاي مازاد بر غرفه هاي استاندارد هر استان ، هزينه هاي مربوطه نيز دريافت خواهد شد.
 • دكورسازي ميبايست با هماهنگي مجري نمايشگاه انجام گيرد . هزينه دكورسازي و غرفه آرايي انجام شده توسط غرفه ساز ميبايست قبل از اتمام نمايشگاه از سوي استانداري به شركت مربوطه پرداخت گردد و در غير اين صورت مجوز خروج از نمايشگاه صادر نخواهد گرديد.
 • كليه غرفه داران موظف به جمع آوري لوازم ، تجهيزات و دكورهاي مرتبط با غرفه بوده و در غير اين صورت مجوز خروج از نمايشگاه صادر نخواهد گرديد.
 • گزارش مستند از فعاليت ها و عملكرد استان در قالب فيلم مستند و مجلد همراه با عكس بايستي تا دو هفته بعد از اتمام نمايشگاه به ستاد ملي روز روستا ارسال گردد.
 • كتاب قابليت هاي روستايي هر استان بايستي تا 10 روز قبل از برگزاري نمايشگاه آماده و تا يك هفته ماندهبه نمايشگاه به اين معاونت ارسال گردد.
 • مديران كل محترم امور روستايي ميبايست در طول مدت زمان برگزاري نمايشگاه در محل غرفه هاي استان حضور داشته باشند.
 • مديركل محترم امور روستايي ميبايست با هماهنگي ستاد برگزاري نمايشگاه برنامه زمانبندي حضور استاندار محترم و مديران كل استان را در مشخص و اعلام نمايد.


کل بازدید 962

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2019